In het kort

CBB faciliteert als onderdeel van het ROS-netwerk de ROS’en ten aanzien van de cyclus data-dialoog-doen.

ROS-adviseurs gebruiken de cyclus data-dialoog-doen om partijen in de zorg en het sociaal domein te ondersteunen bij het realiseren van goede en betaalbare zorg in de buurt.
Werkwijze

De rol van de ROS

Organisaties binden en verbinden voor goede, betaalbare gezondheidszorg in de buurt

De sectoren zorg, publieke gezondheid en welzijn moeten door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg meer dan voorheen een samenwerking aangaan over domeinen heen. Dit betekent een andere manier van werken en organiseren. Ook inwoners/patiënten krijgen een grotere eigen verantwoordelijkheid. De rol van de ROS’en sluit aan bij de huidige transformaties en breidt uit richting complexere strategische vraagstukken, projecten en programma’s . De ROS-adviseur bindt en verbindt de partijen en slaat een brug tussen verschillende werelden en referentiekaders om goede en betaalbare zorg in de buurt te realiseren.

De zeventien ROS’en zijn regionaal georganiseerd en weten wat er speelt in de regio. Hun uitgebreide netwerk en onafhankelijke positie maken het mogelijk om partijen zoals zorgverleners en overheden echt met elkaar te verbinden om de gewenste veranderingen in de zorg te realiseren: over de lijnen heen en in gesprek met inwoners/patiënten.

Relevante data voor juiste dialoog en verantwoorde beleidskeuzes

Gedegen beleid en verantwoorde keuzes worden gemaakt op basis van feiten, de juiste cijfers en informatie en gefundeerde kennis. De ROS-adviseur verzamelt met en voor de betrokken partijen relevante informatie. Op basis hiervan gaan de deelnemende partijen met elkaar in gesprek. De ROS adviseur is veelal sparring partner en begeleidt de dialoog om te komen tot een gezamenlijke visie, beleidsvorming en concrete verbeterplannen. Uiteraard kan de ROS-adviseur ook adviseren en ondersteunen bij de realisatie van het plan.

Landelijke krachtenbundeling voor regionale daadkracht

Op landelijk niveau delen de ROS’en kennis en ervaring in het ROS-netwerk en met tal van andere organisaties. Deze positie en kennis zijn ook landelijk van een belangrijke toegevoegde waarde voor beleidsontwikkeling, -duiding en -vertaling.

Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB), onderdeel van het ROS-netwerk, faciliteert de ROS’en ten aanzien van de cyclus data-dialoog-doen. De ROS’en hebben CBB opgericht om te voorzien in lokale databehoeften op het gebied van gezondheid en zorg. Door de krachten te bundelen hebben de ROS-adviseurs in toenemende mate de beschikking over relevante informatie om de partijen, landelijk en regionaal, te kunnen faciliteren en te ondersteunen.


Data

Informatie kan op verschillende momenten van belang zijn. Bijvoorbeeld om:

 • een uitgangssituatie in kaart te brengen;
 • met de juiste gegevens prioriteiten te stellen;
 • inzichten aan te scherpen;
 • een visie te formuleren, verdiepen of te onderbouwen;
 • beleid te monitoren.
Landelijk zijn er veel databronnen beschikbaar, zowel openbaar als besloten . Voor veel organisaties is niet altijd duidelijk welke informatie beschikbaar is en hoe deze valt te interpreteren.

De ROS-adviseur heeft toegang tot relevante bronnen, heeft kennis van landelijke informatie en weet de gegevens op de juiste wijze te analyseren en te vertalen. Met alle betrokkenen, professionals en inwoners worden deze gegevens aangevuld met lokale informatie en inzichten van betrokken partijen. Deze combinatie vormt betekenisvolle informatie voor dialoog. Echter, het verkrijgen van relevante informatie blijft een middel om met elkaar in gesprek te gaan en is geen doel op zich.

Dialoog

Betekenisvolle informatie vormt de basis voor het voeren van een dialoog.

De ROS-Adviseur voorziet samenwerkende partijen/organisaties van relevante data om de dialoog met elkaar aan te gaan rondom actuele vraagstukken. Betekenisvolle informatie geeft immers richting en houvast. Voor die dialoog wordt de adviseur veelal ingeschakeld om de gesprekken voor te bereiden, te organiseren en te begeleiden. De rol als onafhankelijk sparring partner wordt daarbij als een meerwaarde gezien.

Tijdens de dialoog maken de diverse sleutelfiguren kennis met elkaar en elkaars referentiekaders. Door het gesprek aan te gaan, mede aan de hand van relevante data, is het mogelijk om te komen tot gezamenlijke uitgangspunten en een breed gedragen visie. Deze visie mondt veelal uit in een gezamenlijk plan waaraan vervolgens met en door de partijen uitvoering wordt gegeven.

ROS-adviseurs dagen de deelnemende partijen uit om buiten de eigen kaders met hen mee te denken, hebben inhoudelijke kennis en tonen visie en leiderschap. Afgestemd op het vraagstuk zet de adviseur zich in als procesbegeleider, aanjager, regisseur, programmamanager, kennismanager of strategisch adviseur.

Doen

Na het opstellen van een gezamenlijk gedragen plan is het van belang dat de deelnemende partijen daadwerkelijk aan de slag gaan. De ROS-adviseur adviseert welke stappen te nemen tijdens dit proces. Indien wenselijk, betrekt de adviseur ook andere (lokale/regionale) partijen erbij.

De realisatie van een gezamenlijk plan of implementatie van nieuwe werkwijzen is vaak een ingewikkeld proces. Er spelen diverse, soms tegenstrijdige, belangen en tijdens het gehele implementatietraject dient er bij alle betrokkenen voldoende draagvlak aanwezig te zijn. Steeds vaker wordt ook een gedegen verantwoording of evaluatie van het proces en de gestelde doelen gevraagd. Hiervoor is specifieke expertise noodzakelijk. De ROS-adviseur is vakbekwaam en ervaren in procesbegeleiding, (project)organisatie, implementatiebegeleiding en evaluatie.

Samenvattend: de ROS-Adviseur begeleidt samenwerking in de eerste lijn en tussen de nulde, eerste en tweede lijn onder andere via de cyclus data-dialoog-doen. Een werkwijze om met elkaar te komen tot een goede en betaalbare gezondheidszorg in de wijk.


Wat doet CBB

Data startpunt voor goede en betaalbare zorg in de buurt

CBB staat voor Coöperatieve Basiszorg in de Buurt. De ROS’en hebben in 2013 CBB opgericht om te voorzien in lokale databehoeften op het gebied van gezondheid en zorg. Deze data spelen een steeds grotere rol bij een wijkgerichte aanpak voor meer samenhangende zorg. Door de activiteiten van CBB op landelijk niveau hebben de ROS-adviseurs in toenemende mate de beschikking over relevante informatie om de partijen in de regio’s te kunnen faciliteren en te ondersteunen.

Regionale vraagstukken input voor landelijk beleid

De ROS’en zijn bij uitstek de partijen om regionaal de vragen en de behoeften rondom de beschikbaarheid en het gebruik van data op te halen. Data die nodig is om de juiste (beleids)beslissingen te kunnen nemen. CBB verzamelt en vertaalt deze behoeften naar concrete actiepunten en agendeert deze namens de ROS’en bij landelijke partijen.

Faciliteren en implementeren van kennis en informatie

CBB ondersteunt, samen met de ROS’en, regionale en landelijke stakeholders door:

 • het vertalen van landelijk gegenereerde informatie en de daaruit voorkomende kennis naar de regio;
 • het verbreden en opschalen van best practices;
 • het ondersteunen bij de duiding van de benodigde informatie alsmede het voeren van de dialoog met relevante partijen in de regio;
 • het bieden van ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van verbeterplannen.

Landelijke samenwerking

Het CBB werkt namens de ROS’en nauw samen met:

 • kennisinstituten als NIVEL, RIVM en Vektis;
 • koepelorganisaties als GGD/GHOR Nederland;
 • organisaties die gebruikers van data vertegenwoordigen als VNG en NPCF;
 • en landelijke beleidsmakers als VWS en ZN.


Leefstijlen van ouderen in beeld

Een toekomstbestendige ouderenzorg in de buurt vraagt meer inzicht in leefstijl van ouderen

Een toekomstbestendige ouderenzorg vraagt meer inzicht in leefstijl van ouderen, hun beweegredenen en hun gedachtegoed. Hoe ervaren zij zorg, welzijn en wonen? Wat zijn hun wensen en behoeften? De vraag is hoe we op lokaal niveau daarop kunnen anticiperen als het gaat om thema’s als zelfredzaamheid, participatie, informele zorg, zelfmanagement en positieve gezondheid. CBB stelt, samen met SAMR (SmartAgent MarketResponse), de toolkit ‘Vraaggericht werken in zorg en welzijn; leefstijlen van ouderen in beeld’ ter beschikking dat ingaat op de leefstijl en gewenst (maatwerk) aanbod voor de ouderen van nu.

Waarom data over leefstijl?

Ouderen laten zich niet onderverdelen op basis van hun zorgvraag, leeftijd of zorgverzekeraar. Ouderen onderscheiden zich door de wijze waarop zij in het leven staan, hoe zij hun leven invullen, hun woning kiezen en sociale structuren vormgeven. Deze verbindende elementen worden ook wel leefstijl genoemd. Verschillen in leefstijl en de bijbehorende normen en waarden vertalen zich in verschillen in behoeften tussen groepen ouderen. Al geruime tijd hebben ROS’en de mogelijkheid om gegevens over de leefstijl van de bevolking inzichtelijk te maken. Dit doen ze met behulp van de ‘BSR-data’. Deze data typeren de bevolking met een kleur. Er zijn vier hoofdkleuren te onderscheiden: rood, blauw, geel en groen. Pascal van Hattum van SAMR: “Mensen met een ‘gele levensstijl’ zijn bijvoorbeeld veel meer geneigd om samen naar oplossingen te zoeken en voelen zich aangesproken door termen als ‘samenwerken in de wijk’. ‘Blauwe mensen’ zijn veel zakelijker en kopen het liefst zelf zorg in bij gerenommeerde partijen. Als je dit weet, kun je het zorgaanbod afstemmen op hun wensen.” De kleur die iemand heeft zegt iets over de mate waarin iemand meer op een groep dan wel meer op zichzelf gericht is en over de mate waarin iemand meer extrovert of introvert is. De specifieke combinatie van deze twee kenmerken heeft invloed op de leefstijl van de betreffende persoon. De eigenaar van de BSR data, SAMR, koppelde deze inzichten aan onderzoeken op het terrein van zorg voor en welzijn van ouderen. Hieruit is de toolkit ‘Vraaggericht werken in zorg en welzijn; leefstijlen van ouderen in beeld’ ontstaan.

Toekomstbestendige ouderenzorg in de buurt

De toolkit bevat aanvullende data op wat ROS’en al gebruiken binnen hun werkzaamheden. In de toolkit wordt op regio- en wijkniveau beschreven hoe verschillende groepen ouderen zich gedragen in hun dagelijks leven. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de invloed van de diverse leefstijlen op de manier waarop deze groepen met zorg en welzijn omgaan en de voorkeuren ten aanzien van het aanbod aan zorg- en welzijnsproducten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de culturele verschillen die een rol spelen. Een voorbeeld: Blauwe mensen voelen zich goed bij technologische toepassingen. Een blauwe diabeet zal dus goed te motiveren zijn om zijn glucosewaarden bij te houden via een app op zijn telefoon die de gegevens doorgeeft aan het KIS. Groene diabeten willen graag aan de hand genomen worden. Die kun je dus beter een keer extra bij de praktijkondersteuner langs laten komen.Wijkgezondheidsprofielen

Hieronder vindt u een tabel met een overzicht van Wijkgezondheidsprofielen. Per profiel is gekeken naar diverse kenmerken. Hierdoor ontstaat een standaard beschrijving van elk profiel zodat u makkelijk kunt zoeken welk profiel u als voorbeeld zou kunnen gebruiken als u zelf met Wijkgezondheidsprofielen aan de slag gaat. Vragen? Neem dan even contact met ons op.

U kunt zoeken naar projecten op titel of inhoud. Klik op de knop "toon volledig project" om gedetailleerde informatie te zien.


Project Type Datum toegevoegd
www.gezondin.nuSpecifiek2016-01-15

Korte beschrijving:
Wijkprofiel voor het signaleren en be?nvloeden van lokale gezondheidsachterstanden.

Aanleiding: Gezondheidsachterstanden lijken groter te worden. Men verwacht dat dit nog verder toeneemt in de toekomst. ë Relevante ontwikkelingen: GezondIn is een 4 jaar durend stimuleringsprogramma gefinancierd door VWS ter ondersteuning van de 91 (GIDS)gemeenten om lokale aanpakken van gezondheidsachterstanden te versterken (in aansluiting op het Nationaal Programma Preventie). Het programma wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31 en partners. http://www.gezondin.nu/ http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/nieuws/803/lsquo-gezond-in-hellip-rsquo-helpt-gemeenten-bij-versterken-lokale-aanpak-van-gezondheidsachterstanden Programmadoelen programma GezondIn: 1. Stimuleren dat in veel meer gemeenten een doelgerichte aanpak van gezondheidsachterstanden gerealiseerd wordt 2. Advies op maat en ondersteunen van gemeenten/partijen 3. Verspreiden, delen en integreren van kennis 4. Stimuleren dat integrale aanpakken beter worden onderbouwd. 5. Stimuleren van monitoring van de ontwikkeling van gezondheidsachterstanden (o.a. d.m.v. Wijkprofiel GezondIn)

Werkvorm:
Gemeenten worden ondersteund door Pharos.

Monitor Sociaal Kwestbare GroepenSpecifiek2016-01-15

Korte beschrijving:
Indicatoren voor in kaart brengen kwetsbare groepen op een rij.

Aanleiding: De problematiek van kwetsbare burgers is vaak complex. Voor hun specifieke problemen zijn verschillende mogelijkheden voor goede gespecialiseerde ondersteuning. Relevante ontwikkelingen: nvt

Werkvorm:
Men moet een eigen traject doorlopen, de stappen daarbij zijn: - fase 1: definitiestudie - fase 2: gegevensverzameling en analyse - fase 3: interpreteren van uitkomsten - fase 4: rapportage - fase 5: presentatie en afronding

ROS wijkscanLandelijk2016-01-15

Korte beschrijving:
Interactief instrument waarmee de ROS-Adviseur relevante informatie inzichtelijk maakt.

Aanleiding: Inzicht verstrekken in zorgvraag en zorgaanbod in de regio. Een tool om op een visueel aantrekkelijke manier zorgverleners van informatie en advies te voorzien om zorg toekomstbestendig te maken. Relevante ontwikkelingen: nvt

Werkvorm:
opdracht is op maat. Vraagverheldering en toelichting van gegevens zijn onderdeel. Er kan een vervolg/adviestraject aan gekoppeld zijn.

vaam.nivel.nl/vaamLandelijk2016-01-15

Korte beschrijving:
Het instrument om zicht te krijgen op de lokale vraag naar eerstelijnszorg en de afstemming tussen vraag en aanbod.

Aanleiding: Een sterke eerste lijn het antwoord is om de gezondheidszorg in de toekomst bij een toenemende vraag betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor het lokale niveau. Relevante ontwikkelingen: nvt

Werkvorm:
Adviseurs ROS Netwerk wordt genoemd voor lokale ondersteuning

www.wijkscan.comLandelijk2016-01-15

Korte beschrijving:
Praktijkpopulatie versus wijkpopulatie.

Aanleiding: Zorgverzekeraars gaan met praktijken in gesprek over aantal verrichtingen binnen de praktijk. Om beter in gesprek te gaan is het goed om kennis te hebben over uw praktijkpopulatie. Wanneer dit wordt afgezet ten opzichte van de wijk kan men zien waar de verschillen zitten in opbouw en verklaringen voor meer/ andere verrichtingen. Relevante ontwikkelingen: nvt

Werkvorm:
presentatie

Gemeentelijke gezondheidsprofielen (www.rivm.nl)Landelijk2016-01-15

Korte beschrijving:
alle indicatorenuit de VTV die op gemeentelijk niveau beschikbaar zijn in een overzicht.

Aanleiding: In gemeentelijke gezondheidsprofielen kunnen gemeenten specifieke informatie over de volksgezondheid in hun gemeente vergelijken met het GGD-gemiddelde en met landelijke trends. Relevante ontwikkelingen: nvt

Werkvorm:

www.regionaalkompas.nlLandelijk2016-01-15

Korte beschrijving:
Regionaal Kompas als deel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV), een product van GGD'en in samenwerking met het RIVM.

Aanleiding: Het regionaal kompas is een praktisch instrument voor beleidsmakers, zorgaanbieders en andere professionals op het gebied van volksgezondheid. Het geeft inzicht in de gezondheidsproblematiek in de regio en belicht de mogelijkheden voor het lokale beleid. Het Regionaal Kompas is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV), een product van GGD'en in samenwerking met het RIVM. Relevante ontwikkelingen: nvt

Werkvorm:

www.volksgezondheid en zorg.infoLandelijk2016-01-15

Korte beschrijving:
Feiten en cijfers over volksgezondheid en zorg. Betrouwbare informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten, , bijeengebracht door experts van binnen en buiten het RIVM.

Aanleiding: In Volksgezondheidenzorg.info worden vijf andere websites geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen deze sites verdwijnen. Het gaat om Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens. Relevante ontwikkelingen: nvt

Werkvorm:

www.zorgprismapubliek.nlLandelijk2016-01-15

Korte beschrijving:
Betrouwbare cijfers en feiten over de zorg en zorgverzekeringsmarkt in Nederland.

Aanleiding: Op Zorgprisma Publiek staan cijfers en feiten over de zorg en zorgverzekeringsmarkt in Nederland. De informatie op de website is afkomstig van Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis en de zorgverzekeraars dragen via deze website bij aan de transparantie van de zorg in Nederland. Relevante ontwikkelingen: nvt

Werkvorm:

www.zorgkostenopdekaart.nlLandelijk2016-01-15

Korte beschrijving:
Kosten van basispakket en ziekenhuisozrg op gemeentelijk niveau.

Aanleiding: Inzichtelijk maken van data een slag verder helpen.

Werkvorm:
roept via zijn website op tot nieuwe ideeen van data inzichtelijk maken

www.ciz.nlLandelijk2016-01-15

Korte beschrijving:
Als indicatiesteller voor de langdurige zorg beschikt het CIZ over een schat aan unieke gegevens. Het CIZ maakt deze informatie toegankelijk met rapportages en beleidsanalyses.

Aanleiding: Inzicht in aantal inwoners met AWBZ indicatie Relevante ontwikkelingen: nvt

Werkvorm:

www.waarstaatjegemeente.nlLandelijk2016-01-15

Korte beschrijving:
Een dashboard dat is onderverdeeld in de 15 thema?s over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen.

Aanleiding: Op deze website, ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals, vindt u het dashboard dat is onderverdeeld in de 15 thema’s over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar uw gemeente staat. U kunt de gegevens vergelijken met andere gemeenten en, indien u dat wenst, gebruiken om meer inzicht te krijgen, voor informatie voor besluitvorming, agenda vorming, verantwoording of onderzoek. Relevante ontwikkelingen: nog in ontwikkeling

Werkvorm:

www.demowijzer.nlLandelijk2016-01-15

Korte beschrijving:
De Demowijzer is door het Ministerie van BZK, in samenwerking met een aantal partijen, ontwikkeld om de ontwikkelingen in de krimp- en anticipeergebieden op een aantal relevante maatschappelijke terreinen door de tijd te volgen.

Aanleiding: De Demowijzer is door het Ministerie van BZK, in samenwerking met een aantal partijen, ontwikkeld om de ontwikkelingen in de krimp- en anticipeergebieden op een aantal relevante maatschappelijke terreinen door de tijd te volgen. Relevante ontwikkelingen: nvt

Werkvorm:

Fries sociaal planbureauFriesland2016-01-15

Korte beschrijving:
Planbureau levert digitale tool en rapportages over stand van zaken Leefbaarheid in Friesland

Aanleiding: Om de veranderingen in het brede sociaal domein goed te ondersteunen met actuele en accurate kennis. Relevante ontwikkelingen: nvt

Werkvorm:
Middels adviesraad wordt een onderzoeksagenda opgesteld op de thema´s Leefbaarheid, participatie en zorg. Samenwerking met provinciale partners moet nog verder vorm krijgen.

Wijkkrachtscan HeerenveenFriesland2016-01-15

Korte beschrijving:
analyse bevat combinatie van statistiek, ervaring van professionals en beleving van de burgers

Aanleiding: Behoefte van de gemeente in kader van decentralisatie om meer inzicht in de wijken en dorpen te krijgen. Welke belangrijke problemen zijn er in een wijk en welke krachten er zijn in de wijk om deze problemen (mede) op te lossen?

Werkvorm:
startfoto wordt gebruikt als input voor beleid. projectgroep en klankbordgroep.

Sociale index LeeuwardenFriesland2016-01-15

Korte beschrijving:
welzijn in de wijk middels kleurenschijf in beeld

Aanleiding: Participatie en sociale stijging zijn kernbegrippen binnen het Leeuwarder(welzijns) beleid en daaarom wil zij een een instrument in handen hebben waarmee in één oogopslag een actueel beeld te geven is van de verschillende aspecten in de wijk.

Werkvorm:

Zorgatlas 2020 AchterhoekGelderland2016-01-15

Korte beschrijving:


Aanleiding: Er is zeer veel data over zorg en welzijn die kan bijdragen aan de vraagstukken van de Achterhoek, maar deze is vaak versnipperd bij verschillende partijen aanwezig. Tijdens de regionale zorgconferentie eind 2012 is door diverse (zorg)partijen nogmaals het belang benadrukt van integraal kijken naar data/informatie, waarna is gestart met de zorgatlas. De zorgatlas is een van de transformatieprojecten binnen de het TransformatieProgramma Achterhoek Gezond en Zelfredzaam. De Zorgatlas is een initiatief van ROS Caransscoop, GGD Noord- en Oost Gelderland en Regio Achterhoek. Het project draagt bij aan de doelstellingen van Achterhoek Agenda 2020 en is een verdiepingsslag op de Atlas van Voorzieningen die voor de Achterhoek is opgesteld.

Werkvorm:
bijeenkomsten, focusgroepen om opgaven verder in te vullen

Gebiedsanalyse gemeente BerkellandGelderland2016-01-15

Korte beschrijving:
Maak voor implementatie gebruik van de bestaande regionale structuren binnen de verschillende domeinen zorg, welzijn en burgers.

Aanleiding: Als gevolg van de decentralisaties krijgen gemeenten de komende jaren meer verantwoordelijkheden op het terrein van zorg. Zorg dichtbij de burger wordt door de gemeenten Berkelland o.a. vorm gegeven door het opzetten van gebiedsteams. De gemeente Berkelland heeft interesse in een gebiedsanalyse om deze gebiedsteams te kunnen voeden met informatie over gezondheid, welzijn en zorggebruik van de burgers in hun aandachtsgebied. Een gebiedsanalyse biedt ook handvaten om het beschikbare budget gericht te kunnen inzetten.

Werkvorm:

Wijkgezondheidsprofielen gemeente DeventerGelderland2016-01-15

Korte beschrijving:
Ontwikkelingen zorg en gezondheid, niet top down?, maar aansluiten op de lokale / regionale situatie (populatie en professionals).

Aanleiding: Gemeente Deventer heeft GGD Ijsselland de opdracht gegeven om wijkgezondhiedsprofielen op te stellen. De gemeente verwacht van deze profielen dat zij input geven aan de wijkteams binnen het sociale domein. GGD Ijsseland heeft Caransscoop gevraagd een bijdrage te leveren aan deze profielen. Relevante ontwikkelingen: GGD-NOG en Caransscoop geven uitvoering aan samenwerkingsconvenant Relevante ontwikkelingen: nvt

Werkvorm:
dialoog is nog niet op gang gekomen, wens is bijeenkomsten met wijkteam en 1e lijns zorgverleners.

Stads- en Wijkmonitor gemeente NijmegenGelderland2016-01-15

Korte beschrijving:
De tweejaarlijkse Stads- en Wijkmonitor geeft een samenvattend beeld van alle door O&S verzamelde informatie, met aandacht voor de verbindingen tussen de verschillende onderzoeksresultaten.

Aanleiding: Voor het maken en evalueren van gemeentelijk beleid is veel informatie nodig. Ten behoeve van dat beleid verzamelt bureau Onderzoek en Statistiek (O&S) basisinformatie over beleidsthema’s, doelgroepen en deelgebieden in de stad. Dat doen we door het bijhouden van statistieken, het afnemen van enquêtes (onder meer de tweejaarlijkse burgerpeiling) en kwalitatief onderzoek onder mensen die veel van ontwikkelingen binnen de wijken afweten. Daarnaast verricht O&S beleidsevaluaties, behoefteonderzoek en klantenonderzoek. Dit alles leidt tot een breed scala aan statistieken en onderzoeksrapporten van belang voor de in de Stadsbegroting opgenomen beleidsprogramma’s. In 2002 ontstond behoefte aan een samenvattend beeld van alle door O&S verzamelde informatie, met aandacht voor de verbindingen tussen de verschillende onderzoeksresultaten. Het college gaf toen de opdracht om te monitoren hoe de stad en de wijken zich ontwikkelen. Dat leidde tot de tweejaarlijkse Stads- en Wijkmonitor.

Werkvorm:

Wijkprofiel 1.0 GGD NijmegenGelderland2016-01-15

Korte beschrijving:
Schets van de wijk om iedere zorgprofessionals 'hetzelfde beeld' van de wijk te presenteren en gezamelijk te bekijken, te bespreken en te bepalen aan welk thema gewerkt kan worden.

Aanleiding: De huisartsen binnen het project eerstelijn kennisateliers, wilden graag weten hoe het met de gezondheid in de brede zin van het woord, in hun gebied is. Op basis van gesprekken met 1e lijn professionals en burgers maken zij, met behulp van het profiel, een top 3 van de onderwerpen die zij de komende jaren aan gaan pakken. Relevante ontwikkelingen: De 10 ateliers hebben verschillende interventies gedaan.

Werkvorm:
gesprek

Wijkprofiel 2.0 GGD NijmegenGelderland2016-01-15

Korte beschrijving:
Inventarisatie van (on)mogelijkheden tbv aanvullende data bij Wijkprofiel 1.0 GGD Nijmegen

Aanleiding: Na gebruik van 1.0 kwamen er vragen of er andere thema's en indicatoren opgenomen konden worden in het profiel. Hiervoor is een onderzoeksproject bij ZonMw ingedien en bij AMPHI uitgevoerd om te onderzoeken welke andere partners en collega's in een korte tijd, op een eenvoudige wijze, aanvullende informatie kunnen leveren voor het profiel. Relevante ontwikkelingen: Heeft verschillende contacten opgeleverd die in een later proces een samenwerkingspartner wordt bij het maken van profielen of het leveren van informatie.

Werkvorm:

Wijkprofiel 3.0 GGD Gelderland ZuidGelderland2016-01-15

Korte beschrijving:
De uitkomst van Wijkprofiel 1.0 en 2.0: Een praatplaat die als ondersteuning gebruikt wordt om het gesprek met elkaar aan te gaan. De indicatoren die bekend zijn staan er in, andere kunnen aangevuld worden tijdens de gesprekken. Het doel is om met elkaar in contact te komen en gezamelijk tot acties.

Aanleiding: De verpleegkundigen van de thuiszorginstelling ZZG gaat in kleine teams gebiedsgewijs werken. Hiervoor willen zij graag een profiel om te bekijken hoe de gezondheid van een bepaald gebied is, zijn er opvallende zaken waar je rekening mee moet/kan houden. Verder gebruiken zij het om het gesprek aan te gaan met andere professionals werkzaam in het gebied. Relevante ontwikkelingen: Door de kanteling zijn slechts een deel van de profielen geimplemteerd. Hierover is ook een implementatieonderzoek verschenen, bij Amphi. Een spin-off effect is dat naast de ZZG, de gezondheidmakelaars ook andere partners het profiel gebruiken. Er komen vragen uit andere gebieden voor het maken van een dergelijk profiel

Werkvorm:

SEGV instrument TielGelderland2016-01-15

Korte beschrijving:
Een instrument om indicatoren van Sociaal Economische GezondheidsVerschillen (SEGV) die bekend zijn uit de literatuur in kaart te brengen tot op wijkniveau.

Aanleiding: In Tiel zijn de SEGV zeer groot. Om dit goed in kaart te brengen heeft de GGD het SGEV instrument ontwikkeld. De indicatoren die gekozen zijn komen voort uit literatuuronderzoek om te bepalen welke factoren invloed hebben op SEGV Relevante ontwikkelingen: Het instrument moet nog geactualiseerd worden met de nieuwste monitorcijfers

Werkvorm:

Breda.nl in cijfersNoord Brabant2016-01-15

Korte beschrijving:
Wijk/buurtprofiel gevuld met alle beschikbare cijfers van Breda.

Aanleiding:

Werkvorm:

Buurtmonitor/buurtthermometer EindhovenNoord Brabant2016-01-15

Korte beschrijving:
Benchmark van buurten in Eindhoven adhv indicatoren voor economie, sociaal, ruimte en veiligheid.

Aanleiding: De gegevens uit de buurtthermometer waren al beschikbaar via de buurtmonitor. Tijdens een brainstormsessie met gemeenteraadsleden is het idee ontstaan om deze informatie beter beschikbaar te maken voor gebruik op de iPad. Naar aanleiding hiervan is deze applicatie ontstaan.

Werkvorm:

Dataïntegratie Wijkprofiel Diabetes OssNoord Brabant2016-01-15

Korte beschrijving:
Integraal wijkprofiel diabetes Oss op gezondheid populatie, tevredenheid/effectiviteit en kosten (triple aim doelen).

Aanleiding: De platformbijeenkomst van 27 maart 2014 waarbij een 40-tal bestuurders dataïntegratie als gezamenlijke thema formuleerde voor de regio, om in dialoog met elkaar te blijven en om nieuwe thema's te kunnen definiëren. Relevante ontwikkelingen: - cijfers nodig voor beleid en financiering voor zowel ziekenhuis, zorggroep, overige eerstelijnszorgaanbieders en gemeente (welzijn) - gedacht wordt over een substitutiedoelstelling - transities en decentralisaties hebben invloed op de zorgvraag, goed beeld krijgen van ontwikkeling zorgvraag

Werkvorm:

Regioscan Kwetsbare Ouderen West-BrabantNoord Brabant2016-01-15

Korte beschrijving:
Scan voor gemeenten West-Brabant over be?nvloedende factoren en kenmerken, mate en aard van kwetsbaarheid bij ouderen.

Aanleiding: - Netwerk 'Verbonden in zorg' met stakeholders uit 1e/2e lijnszorg, caresector, gemeenten en zorgverzekeraars wil na farmacie nu kwetsbare ouderen centraal stellen - Ambitie voor Kwetsbare ouderen: ‘Een samenhangend zorgaanbod voor kwetsbare ouderen 75+ te ontwikkelen en implementeren waarbij door het verbeteren van zorg en gezondheid eveneens de doelmatigheid verhoogd wordt:’ a Dit zorgaanbod dient de kwetsbaarheid bij deze ouderen te reduceren en hen in staat te stellen langer zelfredzaam te zijn. b Door verbeteringen in de zorg en gezondheid, verhogen van de doelmatigheid. Streven: ‘Langer thuis zelfredzaam, met meer kwaliteit van leven tegen lagere kosten.’

Werkvorm:
Uitkomsten zijn aan de Denktank Verbonden in Zorg gepresenteerd. Aansluitend beantwoording van vragen en vervolgens discussie adhv vragen. Centrale terugkoppeling en prioritering van aan de pakken knel/aandachtspunten.

Wijknetwerken VGZNoord Brabant2016-01-15

Korte beschrijving:
Populatiescan en Kritische Succesfactoren resulteren samen met de werkwijze in Outcome Indicatoren Kwaliteit, Klantbeleving en Zorgkosten.

Aanleiding: Monitoring wijknetwerken

Werkvorm:

Geïntegreerde Gebieds Analyses Robuust (GGA)Noord Brabant2016-01-15

Korte beschrijving:
Integrale regio-analyses over populatiekenmerken, preventie en zorg (0e t/m 3e lijn) gericht op volwassenen, GGZ en kwetsbare burgers.

Aanleiding: - reorganisatie en herijking strategie Robuust per 1-1-2013 - samenstelling van 7 (nieuwe) regioteams - regiogericht beleid/advisering op strategisch niveau - behoefte aan inzicht in regionale zorgvraag Relevante ontwikkelingen: - intensivering samenwerking met regionale partners en netwerken tbv integrale zorg - wijkgericht werken - vergrijzing in Zuid Nederland - wijzigingen in GGZ

Werkvorm:
Hier is geen specifieke 'wetenschappelijke' methodiek voor gehanteerd. We hebben wel een eigen Robuust-methodiek voor het voeren van een beleidsdialoog ontwikkeld. Dialoog is in iedere (sub)regio gevoerd.

ZonMw Samenwerking Preventie & CuratieNoord Brabant2016-01-15

Korte beschrijving:
Bottomup gezamenlijk door participanten samengestelde wijkprofielen over gezondheid, preventie en zorg in Brabant.

Aanleiding: - Transities sociale domein, Jeugd en GGZ - Intensivering samenwerking Robuust en GGD-en Brabant - ZonMw subsidie Preventie & Curatie

Werkvorm:
Verschillende dialoogvormen gebruikt in de 7 pilotgebieden: appreciative inquiry (Bernheze/Ettenleur incl burgers), presentatie wijkprofiel met werkvormen plenair en in groepen (Bernheze/ Eindhoven), presentatie wijkprofiel met 3 tafelgesprekken oa met patiënten (Tilburg/Drimmelen), presentatie wijkprofiel in grote bijeenkomst incl senioren en nadere prioritering in kleine werkgroep (Boxtel).

Wijkanalyse Venlo 2011Limburg2016-01-15

Korte beschrijving:
analyse per wijk en per thema op gezondheidzorg in een gemeente

Aanleiding: Inzichtelijk maken hoe het gaat met de wijken in de gemeente Venlo op verschillende thema's.

Werkvorm:

Wijkprofiel LimburgLimburg2016-01-15

Korte beschrijving:
Wetenschappelijk gefundeerd wijkprofiel met be?nvloedende factoren voor leefomgeving, gezondheid, welbevinden en zelfredzaamheid burgers in Limburg.

Aanleiding: - meer samenwerking tussen preventie en zorg nodig - nauwere samenwerking op wijk/buurtnivo noodzakelijk - door samenwerking op wijk/buurtnivo kan men optimaal gebruik maken van lokale netwerken en expertise van lokale partners, en daardoor het aanbod beter afstemmen op de wensen, behoeften en eigen kracht vd bewoners Relevante ontwikkelingen: - Transities sociale domein, Jeugd en GGZ - Intensivering samenwerking Robuut, GGD Zuid-Limburg en GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord - Oprichting Kennisnetwerk Limburg met partners 0et/m3e lijn

Werkvorm:

Zeeland ScanZeeland2016-01-15

Korte beschrijving:
Gemeente/wijkprofielen vanuit positieve gezondheid met be?nvloedende factoren voor leefomgeving, gezondheid, welbevinden en zelf-en samenredzaamheid.

Aanleiding: 1. Decentralisaties sociaal domein 2. Landelijke ontwikkeling monitors 3. Kerntakendiscussie Provincie Zeeland 4. Vorming nieuw kenniscentrum Zeeuwse Biblioteek-Scoop Relevante ontwikkelingen: 1. Oprichting Kennisnetwerk Zeeland: Scoop-GGD-Robuust 2. Ontwikkeling kenniswerkplaats Zeeland 3. Zeeuws Planbureau als knooppunt voor cijfers van Zeeland

Werkvorm:

Wijkgezondheidsprofielen OosterscheldeZeeland2016-01-15

Korte beschrijving:
Wijkprofielen om risico's zichtbaar te maken in gezondheid en welzijn in Oosterschelde.

Aanleiding: Meer inzicht krijgen in risico's in gezondheid en welzijn per wijk/kern/gemeente in aansluiting op de transities en decentralisaties Relevante ontwikkelingen: SWVO samenwerkingsverband van de 7 gemeenten uit de regio Oosterschelde

Werkvorm:
Zijn per gemeente besproken met oa GGD

Infokaart Staat van Zeeland 2013Zeeland2016-01-15

Korte beschrijving:
Infokaart over de leefsituatie (leren, werken, ondernemen), sociale en culturele infrastructuur van Zeeuwse Gemeenten.

Aanleiding: Cijfers aanleveren tbv beleidsvorming door gemeenten Relevante ontwikkelingen: Sterke vergrijzing en sterke bevolkingskrimp in Zeeland Crisis

Werkvorm:
Worden per gemeente besproken.

Infokaart Primair Onderwijs, Zeeuws PlanbureauZeeland2016-01-15

Korte beschrijving:
Infokaart met visualisatie van de uitkomsten Jeugdmonitor voor de Zeeuwse gemeenten.

Aanleiding: Toegankelijker maken van uitkomsten onderzoek primair onderwijs

Werkvorm:

Zorglandschap AlmereFlevoland2016-01-15

Korte beschrijving:
Inzicht in het Zorglandschap van de Stedenwijk, een mooie start voor het zoeken naar samenwerkingspartners/netwerk

Aanleiding: Inzicht in het Zorglandschap van Stedenwijk

Werkvorm:

Rotterdam in cijfersZuid-Holland2016-01-15

Korte beschrijving:
Rotterdam-Rijnmond in cijfers is een portaal voor iedereen die op zoek is naar cijfers over het Rijnmondgebied op het gebied van gezondheid, bevolking, wonen, werken, leefbaarheid etc.

Aanleiding: Rotterdam-Rijnmond in Cijfers is een nieuw portaal voor iedereen die op zoek is naar cijfers over het Rijnmondgebied. Het biedt informatie voor de invulling van gemeentebeleid, maar kan ook gebruikt worden door andere belangstellenden. Het portaal biedt toegang tot zowel de databank van Rotterdam in Cijfers als de databank van de Gezondheidsatlas. In deze laatste databank zijn niet alleen cijfers van Rotterdam maar ook van 15 omliggende gemeenten opgenomen. Daarnaast geven de pictogrammen direct toegang tot feitenkaarten over verschillende onderwerpen.

Werkvorm:

Wijkprofiel RotterdamZuid-Holland2016-01-15

Korte beschrijving:
Het Wijkprofiel is de thermometer voor de stad en laat zien hoe de 14 gebieden en 71 wijken er voor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid.

Aanleiding: Het wijkprofiel is een nieuw monitorinstrument in Rotterdam ter ondersteuning van het gebiedsgericht werken.

Werkvorm:

Sociale index RotterdamZuid-Holland2016-01-15

Korte beschrijving:
Deze index meet de sociale kwaliteit van Rotterdam als geheel en van de afzonderlijke deelgemeenten en wijken en biedt daarmee ondersteuning voor gebiedgericht werken. NB. De SI is onderdeel van het (Rotterdamse) Wijkprofiel

Aanleiding: De sociale index meet sinds 2008 de sociale kwaliteit van Rotterdam als geheel, deelgemeenten en de wijken

Werkvorm:

Wijkscan Bergpolder (Rotterdam)Zuid-Holland2016-01-15

Korte beschrijving:
Wijkbewoners geven score voor zelfbeeld, image en streefbeeld op diverse thema's. De uitkomsten kunnen gebruikt worden voor aanscherping beledi.

Aanleiding: De deelnemers aan de wijkscan is gevraagd een score te geven voor zelfbeeld, imago en streefbeeld op de verschillende thema’s. Dit is natuurlijk gebaseerd op de positieve insteek van de bijeenkomst. Echt problematische thema’s zijn doelbewust niet aan de orde geweest. Derhalve moet de beleving zoals deze uit het spinnenweb naar voren komt ook niet worden opgevat als zorgvuldig afgewogen beoordeling van de situatie van de wijk. De uitkomsten kunnen worden gebruikt bij de aanscherping van beleid maar zullen daarbij aangevuld moeten met andere analyses en onderzoeken.

Werkvorm:
scores voor zelfbeeld, imago, streefbeeld

Den Haag in cijfersZuid-Holland2016-01-15

Korte beschrijving:
Portaal dat op wijk- en buurtniveau toegang biedt tot cijfers op het gebied van bevolking, economie, onderwijs, wonen, zorg en welzijn , leefbaarheid.

Aanleiding: Den Haag in Cijfers is een online statistisch zakboek waar u op eenvoudige wijze over een groot aantal onderwerpen gegevens kunt vinden. Deze kunt u presenteren in tabel-, grafiek- of kaartvorm naar het door u gekozen gebiedsniveau. Wij streven ernaar om zo veel mogelijk gegevens beschikbaar te stellen op zowel gemeentelijk- als op stadsdeel-, wijk- en buurtniveau.

Werkvorm:

Wijkmonitor Den HaagZuid-Holland2016-01-15

Korte beschrijving:
Monitor van de (ontwikkeling van) inkomen, werk, opleiding, wonen in de 4 Haagse krachtwijken.

Aanleiding: Voor u ligt de derde Haagse Wijkenmonitor. Hierin worden ontwikkelingen beschreven in de vier Haagse krachtwijken Transvaal, Schilderswijk, Stations-/Rivierenbuurt en Zuidwest en in Laak. Op wijkniveau worden gegevens gepresenteerd over inkomen, werk, opleiding, woningvoorraad en het bewonersoordeel over leefbaarheid, woning en woonomgeving. De cijfers hierover zijn door gemeentelijke onderzoekers bijeengebracht uit diverse bronnen.

Werkvorm:

Het sociografisch buurtprofiel SlaaghwijkZuid-Holland2016-01-15

Korte beschrijving:
verhalende vorm vertrekt vanuit historie van de wijk

Aanleiding: Behoefte aan informatie die goed onderbouwd is en een breed gedragen beeld schetst van hetgeen wat leeft in de Leidse wijken om te komen tot een wijkgerichte aanpak van zorg, welzijn en wonen.

Werkvorm:
Met behulp van een methodiek "Aanwijzingenspel" zijn de cijfers besproken, er zijn ambities gedeeld en subdoelen voor de wijkagenda opgesteld.

Utrechts gezondheidsprofielUtrecht2016-01-15

Korte beschrijving:
De gemeente Utrecht definieert gezondheid als doel en middel.

Aanleiding: Utrecht wil een gezonde stad zijn. Die ambitie vraagt als eerste een inspanning van de Utrechters zelf. Maatschappelijke partners, bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeenten helpen hen daarbij. Al die betrokken partijen hebben hievoor inzicht nodig in de gezondheid van Utrechters en de factoren die deze beinvloeden. Relevante ontwikkelingen: nvt

Werkvorm:
maatwerk in mondelinge presentaties

Wijkscan Zeist (jeugd)Utrecht2016-01-15

Korte beschrijving:
Bewegen in de wijk maakt voor kinderen een verschil.

Aanleiding: Gezien de wereldwijde en landelijke toename in het aantal kinderen met overgewicht (Gezondheidsraad, 2003; Moore et al., 2003; Reilly et al., 2004; Fredriks et al., 2005; Hirasing et al., 2001; Van den Hurk et al., 2007; De Vries et al., 2005; De Wilde et al., 2003), en in het aantal kinderen dat te weinig beweegt (CBS, 2007), wil de Gemeente Zeist inzicht in de beweegvriendelijkheid van verschillende wijken. Relevante ontwikkelingen: nvt

Werkvorm:
Continuering project 'Fit4Kids'
Contact

Sven Maltha

Bestuurder/directeur

+31 (0)30 215 05 81
+31 (0)6 512 93 268
maltha@dialogic.nl

Jantien Heideman

Landelijk projectleider

+31 (0)30 215 05 80
+31 (0)6 10 27 73 64
j.heideman@oogg.nl